Close

Vzor čestného prohlášení k očkování dítěte

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Já …………………………………………………………………………………………………….

nar:……………………………………………………………………………………………………

trv. bytem:……………………………………………………………………………………………

(zákonný zástupce dítěte) prohlašuji,

že ………………………………………………………………………… (jméno a příjmení dítěte)

nar. …………………………………

se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Toto prohlašuji jako zákonný zástupce ve smyslu ust. § 858 zákona š. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé, zejména to, že správní řízení bude zastaveno pro porušení zákona a dítě nebude do MŠ přijato.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

V……………………..dne………………..

                                                                               Podpis zákonného zástupce