Close

Projekty

Výuka angličtiny

Od září 2018 se v mateřské škole vyučuje angličtina formou kroužku pod vedením Mgr. Hany Janíčkové z Ratiboře. Angličtina je určena pro děti od 3 do 6 let, probíhá hravou formou s papouškem Captain Jackem. Děti se učí angličtinu při zábavných aktivitách, které rozvíjí jejich jazykové dovednosti, působí pozitivně na rozvoj všech smyslů, motorických dovedností a podpoří jejich zájem o další poznávání.

Výuka probíhá každou středu od 15:00 – 15:45 hodin ve třídě Sluníček. Děti, které jsou do angličtiny přihlášené, si p. Janíčková vyzvedne ve třídách od učitelek. Po dobu výuky odpovídá za bezpečnost dětí, po ukončení výuky děti předá zpět učitelce, kde je vyzvednou rodiče.

Více informací ZDE.


Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu

Vzdělávací program “Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu” pomáhá s přípravou dětí na vstup do základní školy, představuje dlouhodobé působení na rozvoj všech individuálních předpokladů dítěte. Děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky postupně přecházejí od volných her a nezávazných zájmových tvořivých činností do oblasti didakticky zacílených činností, které vyžadují nejen více koncentrace, ale i náročnější komunikaci a spolupráci. Tento projekt je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání . Pracovní sešit i přílohy projektu jsou zajímavé, zábavné, ilustrace Gabriela Filcíka jsou pro děti přítažlivé, obsahově na velmi vysoké úrovni.

Jsme velmi rádi, že jsme se mohli do tohoto zajímavého projektu zapojit a věříme, že i v dalších letech dostanou děti v naší MŠ možnost plnit úkoly projektu “Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu”.


Logopedická prevence v Mateřské škole Hošťálková

V září 2014 vypracovala ředitelka MŠ projekt a podala žádost na MŠMT o poskytnutí dotace za státního rozpočtu na rok 2015. Název rozvojového programu zněl : „ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání na rok 2015“. Náš projekt nesl název : „ Půjdeme si děti hrát, kreslit, zpívat, povídat.“

Cílem projektu je :

  • podpora přirozeného rozvoje dětské řeči, rozvoj řečových dovedností a prevence vzniku řečových vad
  • věnovat se dětem s vadou řeči a jejich nápravě
  • spolupracovat se speciální logopedkou i rodiči
  • rozvoj a rozšíření slovní zásoby
  • zaměřit se na prevenci vzniku čtenářských obtíží

Koncem ledna 2015 vyhlásilo MŠMT výsledky a náš projekt byl podpořen. Aby se logopedická prevence mohla v MŠ provádět, bylo nezbytné vyškolit pedagogické pracovnice. Již v říjnu 2014 započala navštěvovat kurz : „ Primární logopedické prevence „ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovnic p. uč. Bednaříková. Kurz úspěšně dokončila závěrečnou prací v únoru 2015. V letošním roce na podzim se začnou školit další dvě pedagogické pracovnice.

Logopedické asistentky nebudou s dětmi dělat nápravu řeči, ale mohou s dětmi procvičovat motoriku mluvidel, artikulační, sluchová a dechová cvičení, rozvíjet slovní zásobu. Podporují přirozený rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí předškolního věku.

Logopedické asistentky budou s dětmi pracovat v ranním kruhu, ranních činnostech, odpoledních činnostech a to se všemi společně i individuálně.


Primární logopedická prevence u dětí předškolního věku v r.2015

Více podrobností ZDE.


Šablony II

Šablony publicita

V říjnu 2018 podala ředitelka mateřské školy žádost o podporu v projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Šablony II. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Žádost byla v listopadu 2018 schválena. Díky projektu dojde k přijetí školního asistenta na dobu 2 let.

Dále budou finance čerpány na další vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci Šablon II. absolvují dvě učitelky kurz Logopedického asistenta – primární logopedická prevence ve školství.

Další finanční podpora bude čerpána na sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol, projektové dny ve škole i mimo ni a komunitně osvětová setkávání.