Close

Projekty

Výuka angličtiny

Od září 2018 se v mateřské škole vyučuje angličtina formou kroužku pod vedením Mgr. Hany Janíčkové z Ratiboře. Angličtina je určena pro děti od 3 do 6 let, probíhá hravou formou s papouškem Captain Jackem. Děti se učí angličtinu při zábavných aktivitách, které rozvíjí jejich jazykové dovednosti, působí pozitivně na rozvoj všech smyslů, motorických dovedností a podpoří jejich zájem o další poznávání.

Ve školním roce 2022/2023 bude probíhat výuka každou středu od 15:00 do 15:45.

Více informací ZDE.


Logopedická prevence v Mateřské škole Hošťálková

V září 2014 vypracovala ředitelka MŠ projekt a podala žádost na MŠMT o poskytnutí dotace za státního rozpočtu na rok 2015. Název rozvojového programu zněl : „ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání na rok 2015“. Náš projekt nesl název : „ Půjdeme si děti hrát, kreslit, zpívat, povídat.“

Cílem projektu je :

  • podpora přirozeného rozvoje dětské řeči, rozvoj řečových dovedností a prevence vzniku řečových vad
  • věnovat se dětem s vadou řeči a jejich nápravě
  • spolupracovat se speciální logopedkou i rodiči
  • rozvoj a rozšíření slovní zásoby
  • zaměřit se na prevenci vzniku čtenářských obtíží

  • Logopedické asistentky neprovádí s dětmi nápravu řeči, ale procvičují s dětmi motoriku mluvidel, artikulační, sluchová a dechová cvičení, rozvíjejí slovní zásobu. Podporují přirozený rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí předškolního věku.
  • Logopedické asistentky budou s dětmi pracovat v ranním kruhu, ranních činnostech, odpoledních činnostech a to se všemi společně i individuálně.

V roce 2019/2020 úspěšně ukončila studium na logopedického asistenta další učitelka. V současné době jsou tak již proškoleny 4 učitelky.


Šablony II

Šablony publicita

V říjnu 2018 podala ředitelka mateřské školy žádost o podporu v projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Šablony II. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Žádost byla v listopadu 2018 schválena. Díky projektu dojde k přijetí školního asistenta na dobu 2 let.

Dále budou finance čerpány na další vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci Šablon II. absolvují dvě učitelky kurz Logopedického asistenta – primární logopedická prevence ve školství.

Další finanční podpora bude čerpána na sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol, projektové dny ve škole i mimo ni a komunitně osvětová setkávání.


Šablony III

Šablony publicita

V roce 2020 ředitelka MŠ podala žádost o podporu v projektu MŠMT Šablony III. Žádost byla schválena. Realizace projektu je naplánována na roky 2021 a 2022. Z projektu bude financován školní asistent na dobu 2 let a projektové dny v mateřské škole.


Šablony I – OPJAK

Publicita

V roce 2022 podala ředitelka mateřské školy žádost o podporu v projektu MŠMT Šablony pro MŠ a ZŠ I. Žádost byla schválena, projekt bude realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. Z projektu bude financován školní asistent na dobu 2 let, další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností mezi pedagogy a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ.


Národní plán obnovy

Publicita