Close

Reakce ředitelky školy na prosbu rodičů o zachování kolektivu třídy Sluníček

Vážení rodiče,

i když chápu Vaše motivy k zachování třídy Sluníček ve stejném složení i v tomto školním roce, bohužel to není možné hned z několika důvodů.

Po dokončení kolaudace přístavby mateřské školy budou otevřeny další 2 třídy. Celkem tak bude v provozu 5 tříd, do kterých budou děti rozděleny. Naší prioritou je samostatná třída předškolních dětí, která umožní učitelkám i dětem se více zaměřovat na přípravu na vstup do základní školy. Předškoláci tedy budou samostatně v jedné třídě (Žabičky).

Dále v letošním roce poprvé přijímáme větší počet dětí mladších 3 let, jejichž vzdělávání s sebou nese jistá specifika (kratší doba pozornosti, rychlejší unavitelnost a větší potřeba odpočinku, odlišné didaktické pomůcky atd.). Pro tyto děti bude vyčleněna třída Sluníček.

Zbývající děti budou rozděleny do 3 tříd, kde vychází průměr dětí na jednu třídu 16 -17 dětí. Naším cílem je děti rozdělit rovnoměrně z hlediska věku, pohlaví, popř. dalších potřeb. Není tedy možné, aby v jedné třídě zůstalo 24 dětí a v další 8. Z výše uvedeného vyplývá, že není možné zachovat třídu Sluníček jako celek.

Co se týče rozdělení dětí do tříd Berušek, Motýlků a Kuřátek bylo přihlíženo k přáním rodičů, kteří se na mě s požadavky obraceli v průběhu prázdnin. Pokud to bylo jen trochu v mých možnostech, jejich přání na umístění dětí jsem vyhověla. Bohužel ale čím dál častěji narážím na situace, kdy přání rodičů vyhovět z různých důvodů nelze, ať už z důvodů organizačních, personálních či z důvodů protichůdných požadavků. Situaci tedy ke spokojenosti všech řešit nelze.

Zde bych ráda upozornila, dle zákona č. 561/2004 (školský zákon), § 164 a 165 ve věcech organizace a podmínek provozu školu rozhoduje ředitel školy. Rodiče takovou pravomoc nemají.

Mateřská škola plní mimo jiné především vzdělávací funkci a dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání má směřovat k naplňování klíčových kompetencí dětí. Jednou z kompetencí je umět se přizpůsobit změnám. Věřím, že vychováváte z Vašich dětí silné osobnosti, které tuto změnu zvládnou.