Close

Podrobné informace k návratu dětí do MŠ

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Každá osoba, včetně dětí, je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví (dále MZd). Aktuálně jsou to u dospělého respirátor FFP2, u dětí zdravotnická rouška. Dítě si roušku sundá při přechodu z testovacího místa do šatny MŠ.

ROZESTUPY

Zákonní zástupci dětí jsou povinni se v šatně mateřské škole zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou k přivedení a vyzvednutí dítěte, a jsou povinni dodržovat rozestupy mezi dalšími přítomnými dětmi a jejich rodiči nejméně 1,5 metru. V šatně mateřské školy může být s dítětem pouze jedna doprovodná osoba.

PŘÍTOMNOST DÍTĚTE VYKAZUJÍCÍHO ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí.

Škola věnuje zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění u dětí: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, ucpaný nos, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu apod.

Při zjištění příznaků je škola povinna volit tento postup:

 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě není vpuštěno do budovy školy.
 2. Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti, k izolaci od ostatních, a současně k informování zákonného zástupce dítěte, který je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout.
 3. V obou případech zákonný zástupce kontaktuje telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost písemně potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

TESTOVÁNÍ

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením vzdělávání zajistit u dětí a zaměstnanců školy realizaci testování antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Je nutné uzpůsobit počet osob tak, aby byly dodrženy rozestupy nejméně 1,5 m mezi testovaným dítětem s doprovodem a dalším testovaným dítětem s doprovodem.

Testování dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu do školy ve třídě Sluníček.

V DEN TESTOVÁNÍ JE NUTNÉ DÍTĚ PŘIVÉST NEJPOZDĚJI V 7:40 HOD. TAK, ABY DÍTĚ STIHLO POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ SE USKUTEČŇUJE 8-12 HOD.

Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti, dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. Prosíme vás však s ohledem na obtížnou organizaci testování při malém počtu zaměstnanců naší MŠ o předcházení testování v jiný den.

Pokud se dítě odmítne otestovat, není možné, aby bylo osobně přítomno na vzdělávání, a bude se jednat o omluvenou absenci.

Testování probíhá formou samoodběru, dítě se tedy testuje samo nebo s pomocí doprovodné osoby (zákonného zástupce), průběh testování sleduje a kontroluje dohlížející osoba (pedagogický nebo jiný pověřený zaměstnanec školy).

TESTOVÁNÍ DÍTĚTE KOMPLETNĚ TRVÁ PŘIBLIŽNĚ 20 MINUT, PO CELOU TUTO DOBU MUSÍ BÝT S DÍTĚTEM PŘÍTOMEN TAKÉ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEBO JINÁ JÍM POVĚŘENÁ OSOBA, KTERÁ DÍTĚTI POMÁHÁ PŘI TESTOVÁNÍ.

Proces samoodběru

 1. Všichni přítomní mají po celou dobu správně nasazené roušky nebo respirátory vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 2. Před testováním je nutné si vydezinfikovat ruce.
 3. Dohlížející osoba (pedagogický či nepedagogický pracovník) informuje testované o průběhu odběru.
 4. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a ve spolupráci s doprovodnou osobou rozbalí a připraví všechny kompotenty
 5. Přiloženou zkumavku umístí do stojanu a připraví do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevře ukroucením uzávěru, stiskne lahvičku a do extrakční zkumavky nakape 6 kapek, aniž by se dotýkal okraje zkumavky.
 6. Testovaný stáhne roušku a provede samoodběr (za asistence doprovodné osoby) dle pokynů:
  1. Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
  1. Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
 7. Dle pokynů dohlížející osoby pak každý testovaný samostatně (za pomoci doprovodné osoby) pokračuje krokem vyhodnocení testu:
  1. Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 10x.
  1. Zatlačte hlavu tamponu na stěnu zkumavky a poté nechte stát 1 minutu.
  1. Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co nejvíce kapaliny.
  1. Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
  1. Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
  1. Spouští se odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
 8. Děti čekají s doprovodnou osobou na svém místě do uplynutí časového limitu.
 9. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
 10. Vyhodnocení testu:
  1. Negativní výsledek – testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a je mu umožněna prezenční výuka.
  1. Pozitivní výsledek – testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a odchází ze školy.
  1. Výsledek je nečitelný/chybný – test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.
 11. K údaji o výsledku testu konkrétního dítěte mají přístup pouze pověření pracovníci školy.
 12. Škola v den provedení testů elektronicky nahlásí údaje o průběhu testování do aplikace CovidFormsApp, informuje KHS o pozitivně testovaném dítěti a poskytuje seznam dětí, které s tímto pozitivně testovaným dítětem byli v kontaktu v MŠ v předchozích 2 dnech.

Pozitivní výsledek testu

 1. Pokud je pozitivní výsledek testu indikován 1. den prezenční výuky, vztahuje se izolace pouze na dané dítě.
 2. Pokud je pozitivní výsledek testu indikován jiný než 1. den, do izolace musí všechny děti, které byly s tímto dítětem v kontaktu v MŠ v předchozích 2 dnech, a to nejméně do doby zjištění kontrolního výsledku pozitivně testovaného dítěte.
 3. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen dítě odeslat ke konfirmačnímu (potvrzujícímu) vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření:
  1. RT-PCR test nepotvrdí infekci – zákonný zástupce dítěte neprodleně doloží výsledek škole, všechny děti se vrátí k prezenční výuce
  1. RT-PCR test potvrdí infekci – zákonný zástupce je povinen okamžitě informovat školu o pozitivním výsledku. Škola bezodkladně zasílá Krajské hygienické stanici (dále KHS) seznam dětí, které byly s pozitivně testovaným dítětem v kontaktu v MŠ v předchozích 2 dnech. KHS nařídí všem dětem karanténu a dále postupuje podle opatření MZd.
 4. Pokud je z důvodu nařízení karantény či jiných krizových opatření vlády znemožněna přítomnost většiny dětí s povinnou předškolní docházkou, přechází nepřítomné děti na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu, tato distanční výuka je pro děti povinná. V ostatních případech nemá škola povinnost zajišťovat nepřítomným dětem vzdělávání distančním způsobem. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, doporučuje se nepřítomným dětem poskytovat studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů na dané období. Děti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Výjimky z testování

 1. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního výsledku POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle opatření MZd a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
 3. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát MZd ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.