Close

Informace k testování dětí

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 je osobní přítomnost dětí v mateřské škole podmíněna účastí na testování.

Pokud se dítě nebude účastnit vzdělávání v MŠ z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Testování bude probíhat 2x týdně antigenními testy, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pro tyto dny je doba příchodu do MŠ stanovena od 6:00 do 7:40. Test bude dítěti provádět sám zákonný zástupce za asistence zaměstnance školy a je nutná osobní přítomnost zákonného zástupce po celou dobu průběhu testu až do jeho vyhodnocení (min. 20 minut). Přijďte tedy do MŠ s dostatečným časovým předstihem!!!

Kdo se testovat nemusí:

  1. Děti, které prodělaly onemocnění Covid-19 a od doby pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře)
  2. Děti, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě, které není starší 48 hodin.
  3. Osoby, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní (doloží certifikát).

Pokud se některé dítě nebude moci z důvodu nepřítomnosti testovat v určený den, bude po předchozí domluvě s ředitelkou školy otestován první den jeho přítomnosti.

Při negativním výsledku testu dostane zákonný zástupce potvrzení o negativitě dítěte, které předá učitelce ve třídě.

Pokud vyjde antigenní test pozitivní, bude mu vystaveno potvrzení o pozitivním testu a zákonný zástupce je povinen kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost, který dítě odešle k otestování metodou RT-PCR.