Primární logopedická prevence u dětí předškolního věku v r.2015

Příloha č. 1
Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

 

Evidenční číslo:……………………………………………………

(doplní MŠMT)

Název poskytovatele dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Název rozvojového programu Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015
1. Identifikační údaje o předkládající právnické osobě
Název právnické osoby Mateřská škola Hošťálková,okres Vsetín
Právní forma žadatele Příspěvková organizace
Obec Hošťálková
PSČ 756 22 Kraj Zlínský
Ulice Hošťálková
Č. p. 226 Č. o.
Telefon 571442280, 732610389 Počet dětí v PV* MŠ- 84 dětí
E-mail ms.hostalkova@seznam.cz
Prezentace na internetu (nepovinné)
70939080 IZO 600149030
Číslo účtu 1771619359/0800
u peněžního ústavu Česká spořitelna Vsetín
Adresa příslušného finančního úřadu Finanční úřad pro Zlínský kraj, územní pracoviště Vsetín
Zřizovatel právnické osoby Obec Hošťálková
Adresa zřizovatele školy 756 22 Hošťálková 3
2. Ředitel/ka školy
Jméno ředitelky/ředitele školy Alena Blizňáková
Telefon 571442280, 732610389
Email ms.hostalkova@seznam.cz
3. Podrobný popis projektu
Název projektu
(max. 140 znaků)
Půjdeme si děti hrát,kreslit,zpívat,povídat.
Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Po proškolení jedné pracovnice v roce 2014 chceme klást vyšší důraz na logopedická cvičení, zahájit logopedické chvilky, více se věnovat dětem s poruchami výslovnosti.V příštím roce vyškolit další dvě pedagožky.Spolupracovat se speciálním pedagogem,pedagogy i rodiči.
3.1 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb
Cíle projektu :– podpora přirozeného rozvoje dětské řeči, rozvoj řečových dovedností a prevence vzniku řečových vad

– věnovat se dětem s vadami řeči a jejich nápravě

– proškolit další pedagogy – v rámci DVPP – Kurz primární logopedické prevence

-zaměřit se na prevenci vzniku čtenářských obtíží

 

Zdůvodnění, analýza projektu :

Je jisté, že v posledních letech přibývá dětí s vadami řeči, trpí některou z řečových poruch, nebo mají problémy s výslovností. Chceme se zapojit do logopedické prevence a podílet se na zlepšování řeči dětí.

– začít více spolupracovat se speciálním pedagogem

– zajistit proškolení ostatních pedagogických pracovnic tak, aby pedagogická prevence mohla být poskytována ve všech třídách MŚ.

– zapojení rodičů do spolupráce tak, aby svému dítěti věnovali svůj čas a napomáhali tak k nápravě řeči dětí.

-zavádět a nakoupit do tříd logopedické pomůcky a rozvíjet oblasti, které jsou dány RVP PV.

3.2 Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností školy nebo s projekty, které škola realizuje
Naše MŠ je trojtřídní, v roce 2014 dochází do MŠ 84 zapsaných dětí. Zaměřujeme se na tradice rodného kraje a náš ŠVP nese název : My jsme Valaši jedna rodina. Hodnocení ze strany rodičů, Obce i ČŠI je velmi dobré. V součané době dochází děti s vadami řeči do ZŠ, kde se jim věnuje speciální logopedka.V měsíci říjnu 2014 bude na vlastní náklady proškolena jedna učitelka, která absolvuje odborný kurz v rámci programů DVPP- Kurz primární logopedické prevence.Kurz obsahuje 40 hodin přednášek a seminární výuky a 20hodin praxe.

K 1.9. 2014 jsme aktualizovali ŠVP, kde je podrobně zpracován systém logopedické prevence, grafomotoriky a předčtenářské gramotnosti dětí.

Logopedickou prevenci jsme doposud prováděli formou jazykových chvilek ve všech třídách. I když jsme s dětmi prováděli dýchací cvičení, gymnastiku mluvidel, op.říkanek apod. Toto ale určitě nebylo dostačující, proto jsme se přihlásili do tohoto rozvojového programu.

3.3 Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat
Logopedická prevence je součástí našeho ŠVP v návaznosti na RVP PV- spolupráce MŠ se speciálním pedagogem

– spolupráce s logopedem specialistou

– DVPP – kurz logopedické prevence pro ostatní pedagogy na MŠ

– zavedení pravidelných logopedických preventivních aktivit / usnadnění práce logopeda/

– zaměření se na podporu zrakových, sluchových i pohybových dovedností, jemné i hrubé motoriky

– zařazovat sluchové hry, nápodoba zvuků

– denní předčítání dětem

– valašský kroužek- aktivita – nadstandardní činnost v MŠ v rámci denních činností dětí. Probíhá 1x týdně.

/ děti v kroužku zpívají, tancují, vstřebávají rytmus, hovoří apod.,uvolňují hlasivky/

– besedy  s rodiči a logopedem jak na třídních schůzkách i mimo.

 

3.4 Rozsah záměru (počet zapojených dětí, žáků a učitelů školy – v %; přibližný počet osob, na který bude mít projekt dopad; jiné údaje)
– zapojeno 100% pedagogických pracovnic- asi 15 -20 % dětí na základě doporučení logopeda

– 1 speciální pedagog

– 84 dětí – dopad bude určitě na všechna děti zapsané a docházející do MŠ

– rodiče dětí

3.5 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí
1. fáze : září,říjen 2014– seznámení a zapojení pedagogického sboru s projektem

–  seznámení rodičů a zřizovatele školy s projektem

2. fáze : prosinec 2014, leden 2015

– seminář pro rodiče – logoped

– zakoupení vhodných logopedických pomůcek do tříd

– vyškolení dalších ped.pracovnic

– nákup literatury

3. fáze : červen 2015

– vyhodnocení činnosti a přínosu  projektu

3.6 Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a mechanismů průběžné kontroly realizace projektu
-spolupráce s logopedem / p. Mrlinovou /-vedení záznamů logopedické péče

-zapracování log.prevence do TVP

– zápis do třídních knih

– kontrola a hospitace ve třídách 1x měsíčně se zaměřením na dechová cvičení, gymnastiku mluvidel, grafomotoriku apod.

Personální zajištění :

– hlavní předkladatel : Alena Blizňáková – ředitelka školy

– realizační tým – všechny pedagogické pracovnice

– externí spolupracovník – speciální pedagog

Materiální zajištění :

Logopedické pomůcky a literatura bude pořízena v rámci projektu.

Mzdové prostředky v rámci projektu

Drobný materiál- papíry, lepidla, tužky – vlastní zdroje

Kopírka, počítač,telefon- zajistí MŠ

DVPP a cestovné v rámci projektu

 

3.7 Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu
– rozvoj a rozšíření slovní zásoby- zkvalitnění logopedické prevence ve třídách MŠ

– rozvoj rozumových i pohybových činností

– zájem o knihu. O četbu knih

– zlepšení spolupráce s rodiči i speciálním pedagogem

– rozvoj řeč i myšlení

– kurzy logopedické prevence pro další pedagogy-

– vybavení tříd log.pomůckami

3.8 Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu
-údaje o projektu budou vyvěšeny na nástěnkách v každé třídě-informace na třídních schůzkách, seminářích pro rodiče

– informace zřizovateli, prezentace na webových stránkách

– umístění informací na infokanálu MŠ Hošťálková

3.9 Celkový rozpočet na realizaci projektu a podrobný rozpočet požadované dotace rozpracovaný v položkovém členění rozpočtové skladby
Celkový rozpočet projektu zahrnuje vlastní vklad žadatele projektu a dotaci od ministerstva.
Rozpočet celkem :  40.000,-KčDotace ministerstva : 40.000,- Kč
3.10 Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění osobních nákladů
Mzdové prostředky musí odpovídat nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
OON/ DPP/– speciální pedagog- semináře pro rodiče

 

Ostatní výdaje :

-kurz logopedické prevence pro dva pedagogy a cestovné

 

Vybavení tříd logopedickými pomůckami:

– logopedické zrcadlo,

– logopedické pomůcky, kostky. obrázky, apod.

– logopedická, odborná i dětská literatura a knihy do všech tříd

3.11. Odpovědný řešitel projektu (jméno, odborné zaměření, délka pedagogické praxe)
Ředitelka školy Alena Blizňáková- 40 let praxe
4. Celkový rozpočet projektu a celkový rozpočet dotace požadované od ministerstva v roce 2015 (v Kč)
Druh výdajů celkem (včetně vlastního vkladu žadatele) z toho požadovaná dotace
Neinvestiční výdaje celkem 40.000,-Kč 40.000,-Kč
 –    z toho platy/mzdy
 –   z toho OON 5.000,-Kč 5.000,-Kč
  –  z toho odvody
 –  z toho FKSP
 –  z toho ostatní běžnévýdaje (OBV)

——————————————————-

Podrobný rozpočet

dotace :

 

úhrada OON

ostatní běžné výdaje

Celkem

—————————-

Rozepsání jednotlivých položek

 

– OON / DPP/

 

– Kurz log.prevence v rámci DVPP a cestovné

 

 

– Vybavení tříd log.pomůckami a literatura

 

 

35.000,-Kč 

 

——————————————

 

 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

——————————————

 

 

 

semináře pro rodiče

 

 

Dvě ped.pracovnice

 

 

 

Log. pomůcky

Odborné knihy i knihy pro děti do všech tříd

35.000,-Kč 

 

————————————

 

 

 

5.000,- Kč

35.000,- Kč

40.000,- Kč

———————————

 

 

 

5.000,-Kč

 

 

15.000,- Kč

 

 

 

20.000,- K4

5. Potvrzení žádosti
Právnická osoba je povinna v žádosti vyplnit všechny  údaje, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve zvláštní příloze.
Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že právnická osoba vykonávající činnost školy není v prodlení s plněním svých povinností vůči státu.
Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje, že aktivity, na které je žádána dotace v tomto programu, nejsou v rozsahu požadované dotace zároveň financovány z jiných zdrojů.
Datum: 8.9.2014
Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy Alena Blizňáková 

 

*Celkový počet zapsaných dětí ke dni podání žádosti, kterým je poskytováno předškolní vzdělávání v MŠ a přípravné třídě ZŠ.